Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov :

1.Všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou :

Obchodné meno:

Martin Karniš – Eliteanglers

Miesto podnikania:

Záhonok 1685/23, 96001 Zvolen

IČO:

51109727

DIČ:

1071473370

uzatvorené prostredníctvom internetovej stránky www.eliteanglers.sk

2.Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu www.eliteanglers.sk

2.Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim prostredníctvom zaslania elektronickej objednávky.

3.Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru a celková cena objednávky.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný v elektronickom obchode kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy:

1.Odoslaním vyplneného elektronického formulára kupujúceho predávajúcemu vzniká návrh Kúpno predajnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh Kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzne z obidvoch zúčastnených strán.

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti v objednávacom formulári a to :

-identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo), v prípade právnickej osoby, podnikateľa aj IČO, DIČ, IČ DPH

– špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),

– cena a spôsob platby za tovar,

– miesto a spôsob dodania tovaru

Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

3. Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo pri cene objednávky vyššej ako 100,- eur požadovať od kupujúceho platbu vopred formou zálohovej faktúry.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku a to iba v deň zaslania záväznej akceptácie objednávky predávajúcim a to v prípade, že tovar ešte nebol predávajúcim expedovaný kupujúcemu. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (emailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (emailom alebo poštou).

III. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Štrnásťdňová lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad. Tovar nesmie byť poškodený a používaný. Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail: info@eliteanglers.sk.), pričom môže použiť aj formulár dostupný na stiahnutie TU. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní poslať tovar na adresu : Martin Karniš, Záhonok 1685/23, Zvolen 96001, spolu s faktúrou (aj písomným odstúpením od zmluvy ak nebolo poslané e-mailom). Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

3.Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.

4. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu do 14 dní od obdržania vráteného tovaru na účet, ktorý kupujúci uviedol vo formulári.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:

-produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

-zmenila sa cena dodávateľa produktu alebo jeho častí

-vystavená cena produktu bola chybná

IV. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko, sídlo, alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v elektronickom formulári objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim prostredníctvom služieb Slovenskej pošty

2.Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1 až 24 kalendárnych dní od jej potvrdenia predávajúcim. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v elektronickom formulári objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

5. Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam – reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorú potvrdí dopravca. Predávajúci neakceptuje reklamácie tovaru, ktorý je evidentne poškodený prepravou, ktorou sa považuje prepravná služba .

V. Spôsob platby a dopravy

1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za objednaný tovar jedným z nasledovných spôsobov:

– bankovým prevodom na účet predávajúceho

– priamym vkladom na účet predávajúceho

– dobierkou

Kupujúci uhrádzajúci cenu za objednaný tovar bankovým prevodom , alebo priamym vkladom na účet predávajúceho uhrádzajú platbu na účet: SK1009000000005135002022

2. Platbu bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet je potrebné uskutočniť do troch pracovných dní od odoslania potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky. Pokiaľ platba nebude pripísaná na bankový účet predávajúceho do štrnásť pracovných dní od doručenia potvrdenia o prijatí objednávky, predávajúci objednávku zruší.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred predovšetkým pri objednávkach ako je uvedené v čl. II odst.3 týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

4. Objednaný tovar doručujeme:

a) na území SR nasledovnými spôsobmi :

Slovenská pošta – dobierka , 1. trieda – 4,40,- eur

Slovenská pošta – bez dobierky , 1 trieda -3,- eur

b) na území ČR nasledovnými spôsobmi :

Zásielkovňa – dobierka 6,60,- eur

Zásielkovňa – bez dobierky 5,50,- eur

V prípade váhy tovaru nad 5 kg môže byť stanovená individuálna cena dopravy, o ktorej budeme vopred informovať zákazníka.

VI. Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.

VII. Záruka a reklamácie

1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku minimálne 24 mesiacov, ak to nie je na dodanom tovare uvedené inak. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

3. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, čím sa rozumie aj nedodržanie Návodu na údržbu a ošetrovanie tovaru uvedeným na internetovom obchode predajcu, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, všeobecnými zásadami, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

4. Kupujúci obdrží ku každej objednávke faktúru, ktorá slúži ako dodací list a je potrebné ju uschovať pre prípad reklamácie.

5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný, po predchádzajúcej e-mailovej alebo telefonickej dohode s predávajúcim, doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane fotokópie faktúry na adresu : Martin Karniš, ul. Záhonok 1685/23 , 96001 Zvolen, Slovenská republika s presným popisom vady výrobku na reklamačnom protokole. Reklamačný protokol je dostupný na stiahnutie TU.

6. Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

– Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

– Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7. Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

VIII. Ochrana osobných údajov

1. Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše súkromie. V záujme rýchleho a efektívneho spracovania objednávok , potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Naša spoločnosť sa týmto zákonom v plnej miere riadi.

2.Zoznam spracúvaných údajov :

Fakturačné údaje :

Meno a priezvisko / Obchodný názov*

Adresa trvalého bydliska / sídla*

IČO*, DIČ* alebo IČ DPH*

Údaje pre doručenie :

Meno a priezvisko príjemcu

Adresa doručenia

Telefónne číslo príjemcu

Kontaktné údaje

Meno kontaktnej osoby*

Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.

Adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

Údaje o Vašich objednávkach – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem

3. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúcich žiadnej tretej osobe, ani osobné údaje kupujúcich nesprístupňuje ani nikde nezverejňuje. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné; pokiaľ však kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebné osobné údaje, kúpna zmluva sa nepovažuje za uzavretú a na objednávku kupujúceho sa neprihliada.

4. Predávajúci poskytuje vaše dáta dopravným spoločnostiam (Slovenska pošta), ktoré realizujú prepravu tovaru k zákazníkom.

Rozsah osobných údajov, ktorý je týmto spoločnostiam poskytovaný:

– meno a priezvisko

– adresa na doručenie

– telefónne číslo

– e-mailová adresa

5. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú násladne vymazané.

6. Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese: info@eliteanglers.sk .

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.eliteanglers.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

5. Zobrazené farby na obrázkoch v internetovom obchode ako farby tričiek, farby mikín aj farby potlače sa môžu od skutočnosti líšiť. Farebná odlišnosť môže byť spôsobovaná rozličnými nastaveniami počítačových monitorov.

Rozmery textilu na našej stránke uvádzame so 8% toleranciou.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 20.09.2017

Reklamačný protokol

Odstúpenie od zmluvy

Select your currency
EUR Euro